Klinisch revalidatiegeneeskundige expertise

De klinische revalidatiegeneeskundige expertise (KRG) is een onafhankelijk onderzoek dat kan worden ingezet voor cliënten die vastlopen in hun functie of tijdens een re-integratietraject, waarbij een onafhankelijke rapportage nodig is als basis voor een vervolgtraject.

Hoe ziet klinisch revalidatiegeneeskundige expertise eruit?

De cliënt begint met een consult van een uur tot anderhalf uur bij een revalidatiearts. Voorafgaande aan het gesprek wordt het medisch dossier bestudeerd. Tijdens het gesprek stelt de arts vragen over de aard en oorzaak van de klachten en de belemmeringen in het functioneren. Ook doet de arts lichamelijk onderzoek. In sommige gevallen is er aanvullend neuropsychologisch of arbeidsdiagnostisch onderzoek. nodig. De totale duur van dit traject van aanmelding tot afronding met rapportage is drie weken. De rapportage wordt een week na afronding bij de cliënt en de verwijzende partij afgeleverd.

Wat is het resultaat?

De KRG biedt een onafhankelijke, schriftelijke rapportage met daarin de onderbouwing van de (oorzaak van) de klachten of beperkingen op revalidatiegeneeskundige gronden. Het rapport geeft waar mogelijk aanvullende behandeladviezen. Het rapport kan dienen als onderbouwing voor beoogde re-integratiemogelijkheden , voor een uitkeringsaanvraag of voor de inzet van vervolginterventies.

Voorwaarden

Voor de KRG is het van belang dat er vooraf relevante (medische) informatie wordt aangeleverd. Eventueel aanvullende informatie moet naar aanleiding van het eerste gesprek met toestemming van de cliënt op te vragen zijn.

Een voorbeeld

Een medewerker van een garagebedrijf heeft al lange tijd aanhoudende pijnklachten. Dit heeft gevolgen voor zijn productiviteit en hierdoor verzuimt hij regelmatig. Hij heeft al meerdere behandelingen gehad maar de pijnklachten blijven bestaan. Na veel medische onderzoeken is er geen oorzaak gevonden. Zijn werk als monteur gaat steeds moeilijker en sinds drie maanden is hij helemaal niet meer aan het werk. U zou graag willen weten waarom de behandelingen tot nu toe niet effectief geweest zijn, en of er in de toekomst andere behandelingen mogelijk zijn die een positief effect hebben op de pijnklachten en het functioneren. De rapportage die volgt na de KRG geeft duidelijkheid over de mogelijkheden voor deze medewerker. De rapportage bevat ook advies over vervolgmogelijkheden.

ISO 9001 HKZ