Tekstgrootte: Voorkeuren

Algemene Voorwaarden Zintens

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: - Zintens: Zintens, onderdeel van Klimmendaal. - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Zintens een overeenkomst, hoe dan ook genaamd, zal sluiten. - Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Zintens.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Zintens zijn de Voorwaarden van toepassing.

Artikel 3: Offertes
1. De door Zintens gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders aangegeven. 2. Het uitbrengen van een offerte of soortgelijke mededeling aan de opdrachtgever verplicht Zintens niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. 3. De door Zintens gemaakte offertes kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard en worden geacht in elk geval te zijn verworpen indien deze niet binnen twee maanden na offertedatum schriftelijk zijn aanvaard. 4. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders is voorgeschreven.

Artikel 4: Prijzen
1. Wijzigingen in rechten, belastingen en accijnzen worden zowel in de vast als in de niet vast overeengekomen prijs te allen tijde doorberekend. 2. De opdrachtgever heeft na kennisgeving van deze wijziging door Zintens het recht de overeenkomst te ontbinden in geval de verhoging van de bedongen prijs door Zintens plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. De annulering dient schriftelijk te geschieden en wel binnen een week na voornoemde kennisgeving. In voorkomend geval heeft Zintens recht op vergoeding van de gemaakte kosten die zijn vastgesteld op 5% van de overeengekomen prijs.

Artikel 5: Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum door middel van een wettig betaalmiddel op een door Zintens aan te geven bank- of girorekening. Na het verstrijken van dertig dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim en hij is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand. 2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onverkort in stand blijven. 3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 4. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langste openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6: Incassokosten In alle gevallen waarin Zintens een sommatie, ingebrekestelling of exploit aan de opdrachtgever uitbrengt of in geval van noodzakelijke procedures tegen de opdrachtgever is de opdrachtgever verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan Zintens te voldoen. Met inachtneming van het vorenstaande is de opdrachtgever in ieder geval bij niet-tijdige voldoening van enige betalingsverplichting uit hoofde van een tussen hem en Zintens gesloten overeenkomst een onmiddellijk opeisbaar bedrag ad 15% van het achterstallige bedrag (met een minimum van € 125,00) aan buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

Artikel 7: Uitvoering opdracht
1. Iedere aan Zintens verstrekte opdracht wordt, met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door Zintens, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. 2. Voor zover ten behoeve van de dienstverlening door Zintens de inschakeling van derden nodig is, zal daarover zo mogelijk met de opdrachtgever overleg worden gepleegd. Bij het inschakelen van een derde zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht genomen worden. Zintens is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. 3. De uitvoering van aan Zintens verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 8: Annulering traject of onderzoek
1. Bij annulering van een in het kader van een tussen Zintens en de opdrachtgever gesloten overeenkomst georganiseerd traject, onderzoek of deel daarvan, hoe dan ook genaamd, waaronder begrepen het in tijd verplaatsen van dit traject, onderzoek of deel daarvan op verzoek van de opdrachtgever, is de opdrachtgever verplicht de daardoor door Zintens geleden schade te vergoeden, welke schade door de opdrachtgever en Zintens reeds thans voor alsdan wordt vastgesteld conform het bepaalde in lid: a. bij annulering uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van een traject, onderzoek of deel daarvan: 50% van de door de opdrachtgever en Zintens overeengekomen prijs terzake een traject, onderzoek of deel daarvan; b. bij annulering uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van een traject, onderzoek of deel daarvan: 75% van de door de opdrachtgever en Zintens overeengekomen prijs terzake een traject, onderzoek of deel daarvan; c. bij het niet verschijnen op een traject, onderzoek of deel daarvan zonder annulering: 100% van de door de opdrachtgever en Zintens overeengekomen prijs terzake een traject, onderzoek of deel daarvan. d. Bij het tussentijds afbreken van het traject, onderzoek of deel daarvan, om welke reden dan ook, maar buiten toedoen van Zintens: 100% van de door de opdrachtgever en Zintens overeengekomen prijs terzake een traject, onderzoek of deel daarvan.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. Behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of van grove schuld zijdens Zintens is Zintens nimmer aansprakelijk voor enige schade van de opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade danwel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. 2. Indien en voor zover op Zintens aansprakelijkheid mocht rusten, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Zintens gesloten. aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat Zintens in verband met die verzekering draagt.

Artikel 10: Klachten
1. Klachten van de opdrachtgever met betrekking tot de nakoming van de verplichtingen van Zintens voortvloeiende uit de tussen haar en de opdrachtgever gesloten overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig dagen na constatering daarvan schriftelijk aan Zintens te worden gemeld. 2. Elke rechtsvordering van de opdrachtgever jegens Zintens tot vergoeding van schade hoe dan ook genaamd, vervalt na verloop van een jaar na aanvang van de dag volgend op die waarop de opdrachtgever met de schade bekend is geworden of bekend had behoren te zijn.

Artikel 11: Partiële nietigheid
Indien enige passage in deze Voorwaarden of enig onderdeel van de Overeenkomst te eniger tijd nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven voor het overige de Voorwaarden en de overeenkomsten in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoeling die partijen met de overeenkomst en de Voorwaarden hadden, het dichtst benadert.

Artikel 12: Geschillen en toepasselijk recht
1. Alle geschillen terzake de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de tussen de opdrachtgever en Zintens gesloten overeenkomst zullen uitsluitend door de te Arnhem bevoegde rechter worden beslist. 2. De tussen de opdrachtgever en Zintens gesloten overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. Arnhem, 01-09-2010

Zintens

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze behandelprogramma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en re-integratie. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 62 59
Fax (026) 352 63 99

Postadres:
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

Klimmendaal
Link: http://www.vroegeinterventie.nl/